loader image

Regulamin

1. Użytkownikami portalu mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby, które ukończyły 13 rok życia w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Osoba, która ukończyła 13 rok życia oświadcza poprzez rejestracje, że zawiera umowy w ramach aukcji Asgolab.pl za zgodą opiekuna prawnego. 

2. W trakcie aukcji widoczny jest nick osoby zarejestrowanej w serwisie. Wszelkie inne dane są utajnione.

3. Na portalu Asgolab.pl wystawiane gołębie pocztowe zgłaszane przez Sprzedawców.

4. Portal Asgolab.pl oraz jego właściciel nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym i nie gwarantuje, że Sprzedawca ma możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z systemu aukcyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami regulaminu.

6. Użytkownik chcący korzystać z portalu musi zarejesrować się poprzez wypełnienie formularza.

7. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik powinien zatrzymać w tajemnicy hasło do Konta.

8. Zastrzega się prawo  zablokowania Konta bądź w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta Użytkownika lub aukcji jest zagrożone.

9. Portal ma prawo odmowy zamieszczenia materiałów dotyczących aukcji.

10. Zastrzega się prawo do dowolnej modyfikacji otrzymanych materiałów dotyczących aukcji.

11. Zmiany w treści aukcji po jej uruchomieniu możliwe jest tylko w celu lepszego przedstawienia przedmiotu aukcji.

12. Portal Asgolab.pl ma prawo do publikowania materiałów dotyczących aukcji w celach promocyjnych.

13. Osoby korzystające z systemu aukcyjnego są zobowiązane do podania prawdziwych danych wymaganych podczas rejestracji w systemie. 

14. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym można edytować/usunąć kontaktując się z portalem Asgolab.pl lub z właścicielm portalu poprzez formularz zamieszony na stronie Asgolab.pl.

15. Sprzedawca i Kupujący wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych koniecznych do finalizacji aukcji.

16. Minimalna kwota podbici na aukcji stanowi kwota 10,00 złotych.

17. Zwycięzcą aukcji jest Użytkownik, który  zaoferował najwyższą cenę. Jeżeli kilku Użytkownik złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – wygrywa Licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

18. Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników aukcji (Sprzedawcy i Kupujących) do momentu zakończenia aukcji albo do odrzucenia ich przez portal Asgolab.pl. Odrzucenie oferty może nastąpić:

-na prośbę Licytanta lub

-na prośbę Sprzedawcy lub

-z uzasadnionych przyczyn, dla których Licytant nie budzi zaufania 

-w związku z zakończeniem Aukcji bez ustalania jej wyniku w związku z nadzwyczajnymi zdarzeniami między innymi: kradzież, śmierć przedmiotu licytacji.

19. Oferta złożona przez Użytkownika, którego konto zostało zawieszone przedzamknięciem aukcji nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku Aukcji. Informacja o zawieszeniu konta Użytkownika będzie podana na stornie portalu Asgolab.pl

20. Zastrzega się prawo wcześniejszego zakończenia aukcji bez podania przyczyny.

21. Sprzedawca poza ceną wynikłą z aukcji może obciążyć Kupującego Użytkownika jedynie rzeczywistymi kosztami wysyłki, jeśli nie były wskazane w opisie aukcji.

22. Zabroniona jest sprzedaż towarów, do których nie posiada się praw własności, a w przypadku wątpliwości co do tych praw należy przestawić dowody świadczące o powyższym.

23. Sprzedawca i Kupujący zobowiązany jest do wywiązania się z umowy zawartej po zakończeniu trwania aukcji. 

24. W przypadku licytacji, aukcja kończy się z chwilą zakończenia czasu trwania aukcji. Jednakże czas trwania aukcji jest automatycznie wydłużany o 5 minuty, w momencie kiedy do kończa czasu została jedna minuta i w tym okresie cena aukcji została podwyższona. 

25. Zabronione jest zawiązywanie umowy sprzedaży poza aukcją i sztuczne nabijanie cen. 

26. Asgolab.pl oraz jej właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników portalu Asgolab.pl.

27. Zasady wystawiania faktur określa obowiązujące prawo.

28. Zabrania się wykorzystywania przez Użytkowników osobą trzecim informacji dotyczących innych Użytowników, które otrzymał w związku z korzystaniem  portalu Asgolab.pl, za wyjątkiem zgody otrzymanej od zaiteresowanego Użytkownika. 

29. W przypadku reklamacji dotyczącej aukcji należy zgłosić problem na adres e-mail portlu Asgolab.pl.

30. W przypadku braku indywidualnych ustaleń dotyczących opłat oraz rozliczeń finansowych ze Sprzedawcą przyjmuje się dwa progi wysokości prowizji:

– 20% od ceny sprzedaży na aukcji, jeśli portal brał udział w przygotoaniu materiałów niezbędnych do opisu aukcjiu;

– 15% od ceny sprzedaży na aukcji, w przypadku przesłania przez Sprzedawcę  materiałów niezbędnych do opisu aukcji.

31. Wszelkie spory będą w pierwszej kolejności załatwiane polubownie, a w przypadku braku porozumienia na drodzę cywilnej.

32. Osoby biorące udział w aukcjach samodzielnie załatwiają sprawy rozliczeń finansowych wobec odpowiednich urzędów skarbowych właściwych dla stron.

Prowizję proszę wpłacać na konto:

Asgołab.pl Janusz Trzaskalik

ul. Św. Franciszka 10, 43-252 Golasowice

02 1050 1605 1000 0090 6226 0097