loader image

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka prywatności Portalu Aukcyjnego

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze serwisu.

Terminy użyte w Polityce oznaczają: 

-serwis: serwis internetowy https://asgolab.pl/ 

-Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu,

-Administrator : Asgolab.pl Stanisław Trzaskalik

-Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer.

Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO) jest Asgolab.pl Stanisław Trzaskalik zwany dalej Administratorem.

Celem Polityki jest udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

Pliki cookies są wykorzystywane m.in. w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, optymalizacji strony z uwagi na rodzaj urządzenia na którym strona jest wyświetlana (np. laptop, komputer PC, smartfon, itp.), tworzenia statystyk mogących zrozumieć potrzeby Użytkownika, zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych .

Ogranicza się zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług zgodnie z celami do jakich zostały one przekazane w tym do udziału w aukcjach

Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z poniżej przedstawioną Polityką, gdyż znajduje ona zastosowanie do wszystkich danych osobowych przekazanych nam przez Państwa za pośrednictwem Serwisu.

Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem maila: asgolab@vp.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

Dane osobowe Użytkowników serwisu Asgolab.pl są przekazywane przez nich samych podczas wypełnienia formularza rejestrującego. W ten sposób  Administrator pozyskuje imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail Użytkownika.

Dane Użytkowników przechowywane są przez okres nie dłuższy niż wymaga tego prawidłowa realizacja usługi. Zastrzega się prawo przechowywania danych wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.

Przetwarza się dane osobowe wyłącznie w celach realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia – zakupu na aukcji

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy.

Umowa polega na sprzedaży -kupnie przez Państwa produktów. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia ani się z Państwem skontaktować.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik ma zawsze prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawienia, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie art. 6.1 (f).  Skorzystanie z powyższych uprawnień przez Użytkownika możliwe jest poprzez wysłanie na e-mail: asgolab@vp.pl informacji o odpowiedniej treści

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli jest to technicznie możliwe Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi.

 Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres asgolab@vp.pl.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po zalogowaniu się do Serwisu Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Serwisu lub całkowicie usunąć swoje konto z Serwisu kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mailowym asgolab@vp.pl lub listownie.

W każdej chwili Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą wcześniej wyraził. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

Chcąc skorzystać z powyższych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem wysyłając e-maila na adres asgolab@vp.pl

Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

OCHRONA GROMADZONYCH DANYCH

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją lub usunięciem zebranych danych osobowych. Zapewniamy, że dane osobowe i wszelkie inne informacje są z nami bezpieczne. Stosujemy odpowiednie środki zabezpieczenia danych, w szczególności środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Do przetwarzanych danych osobowych dostęp ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności.

Administrator nie wymaga rejestracji od osób korzystających z serwisu.

Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie się z nimi odbywa się z użyciem specjalnego certyfikatu, skutkiem czego wszystkie dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dane, o których mowa są przetwarzane wyłącznie w celach na które Użytkownik wyraził zgodę.

Dane, o których mowa nie są udostępniane osobom trzecim ( z wyjątkiem osób dokonujących między sobą transakcji za pośrednictwem serwisu tj. kupującym, a sprzedającym )

Wyjątek od zasady, iż dane nie są udostępniane osobom trzecim, o której mowa w Polityce prywatności, stanowi sytuacja, w której z żądaniem udostępnienia tych danych do spółki wystąpi sąd, prokuratura lub inne organy, po uprzednim wskazaniu podstawy prawnej swojego żądania. W takiej sytuacji Administrator udostępnia powyższe dane w zakresie, w jakim są one wymagane.

Administrator może udostępnić również dane, o których mowa w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Klienta Regulaminu Sklepu Internetowego.